'Veilig en vertrouwd onderweg'

Al 30 jaar gespecialiseerd in verkeersvraagstukken.
Verkeerstechniek
Ontwerp en Advies
Voorzieningen voor Verkeer en Scheepvaart
Verkeerstechniek
Ontwerp en Advies
Voorzieningen voor Verkeer en Scheepvaart

ADVIES

Advies
Mobiliteitsvraagstukken

Mobiliteit is een onmisbaar onderdeel van de crowd management. 

Goede plannen van verkeersstromen en -maatregelen is, in combinatie met effectieve communicatie en goede uitvoering, essentieel voor de kwaliteit van mobiliteit. 

Stremming van verkeer door bijvoorbeeld werkzaamheden of een evenement, en slechte communicatie aangaande vervoersmogelijkheden resulteren mogelijkerwijs in problemen of incidenten. 

Wegwerkzaamheden en evenementen veroorzaken mobiliteitsproblemen. Overheden, organisatoren van evenementen, omwonenden en vervoerders hebben baat bij een gestroomlijnde organisatie. HVE verkeer heeft veel aandacht voor het in goede banen leiden van deze verkeersstromen.

HVE verkeer helpt organisatoren met hun mobiliteitsplan omdat voor veel evenementen een mobiliteitsplan verplicht is.

HVE verkeer moet deze plannen opstellen om de bereikbaarheid te verbeteren en bij te dragen aan duurzame mobiliteit zoals:

 • multimodale bereikbaarheidsinformatie
 • mobiliteitsplan dat stimuleert auto thuis te laten
 • bewegwijzeringsplan met aandacht voor voetgangers, fietsers, automobilisten en lokaal verkeer.
 • circulatieplan met inzet politie
 • parkeerplan voor auto’s en fietsen.

Afhankelijk van de aard en omvang het evenement zal HVE verkeer maatregelen nemen zoals een carpoolsysteem, afspraken met vervoerders of combitickets.

Carpoolen naar evenementen is interessant omdat mensen met dezelfde interesse met elkaar in contact kunnen komen via sociaal media.

Bereikbaarheidsadvies
Een veel gestelde vraag tijdens bijeenkomsten voor wegwerkzaamheden vanuit bewoners en bedrijven/ winkels is: “ Zijn we nog bereikbaar en hoe?

HVE verkeer kan doormiddel van camera’s , tekstwagens, DRIPS en bebording de bereikbaarheid zo optimaal mogelijk laten uitvoeren.

Verder kunnen we op de werkplek zelfs een mobiele informatie centrum laten plaatsen met mensen die de bewoners/ bedrijven en winkels kunnen voorzien deskundig advies over het werk. Ook wel het wel bekende  “infocentrum” genoemd.

EMVI Werken

Bij het aanbesteden van projecten gebruiken overheden in toenemende mate een EMVI score( economische meest voordelige inschrijving) bij de beoordeling.

Zodoende is het van belang dat aannemers een zo goed mogelijke EMVI score krijgen voor hun inschrijving, waarmee ze dan weer een zo groot mogelijke kans  hebben om het werk  gegund te krijgen.

Wij kunnen daarbij een schakel zijn voor zowel adviserend als het uitwerken van informatie. En door specialistische kennis en ervaring met grote projecten, kunnen wij u een zo goed mogelijke EMVI score bezorgen.

 

EMVI Werken
EMVI werken

CAPACITEITSADVIES

EEN VOORBEELD

Aanpak


In 2017 en 2018 vindt het groot onderhoud aan Leeghwaterbrug B en vervanging van de gehele Leeghwaterbrug A te Alkmaar plaats. Gedurende de werkzaamheden zal er verkeershinder ontstaan op de Ring Alkmaar en de toe leidende wegen naar de Ring. Door het inzetten van regelscenario’s kan de verkeershinder worden beperkt. Daarom dienen, voordat de werkzaamheden starten, regelscenario’s te worden opgesteld. Deze regelscenario’s bevatten het draaiboek voor de verkeerscentrales van de provincie Noord-Holland en VCNWN bij de inzet van verkeersmanagement(DVM)-maatregelen.

Er zijn door de stakeholders (Gemeente Alkmaar, Provincie Noord-Holland, Rijkswaterstaat en hulpdiensten) een drietal hoofdeisen opgesteld:

 • De maximale vertraging tijdens werkzaamheden bedraagt 10 minuten ten opzichte van de reguliere periode.
 • De Ring Alkmaar heeft de hoogste prioriteit om de doorstroming te waarborgen.
 • Eventuele file voor het werk vak mag niet terugslaan tot voorbij de eerstvolgende aansluiting.
Hulpdiensten
Voor de bereikbaarheid en aanrijdtijden van hulpdiensten is het van belang dat de Ring Alkmaar goed blijft doorstromen. De regelscenario’s worden daarom ook afgestemd met de hulpdiensten. Zij behoren tot de hiervoor genoemde stakeholders.

Openbaar vervoer
Filevorming als gevolg van de werkzaamheden aan de Leeghwaterbrug kan leiden tot sluipverkeer door het centrum van Alkmaar. Hier kan het openbaar vervoer hinder van ondervinden. De op te stellen regelscenario’s dienen dus ook voor het openbaar vervoer ervoor te zorgen dat het verkeer op de Ring Alkmaar zo goed mogelijk blijft doorstromen.

Aanpassen verkeerslichtenregelingen
De mogelijkheid bestaat dat voor een optimale werking van de voorgestelde regelscenario’s programma’s van verkeerslichten in de nabijheid van het werk of op omleidingsroutes geoptimaliseerd dienen te worden (bijvoorbeeld extra groen voor drukkere richtingen). Voor deze wijzigingen geven wij de geoptimaliseerde parameters, die door de betreffende wegbeheerder kunnen worden ingevoerd in bijvoorbeeld MobiMaestro voor VRI’s op de ring Alkmaar. 23 november 2016 T&PBF1338-100L001F01 3/4

Ten aanzien van de op te stellen regelscenario’s betekent dit het volgende:

 • Wanneer de reistijd op de Ring Alkmaar > 10 minuten oost/west is, wordt tijdig een regelscenario geactiveerd.
 • Wanneer de reistijden blijven oplopen of bij filevorming op de omleidingsroute, wordt een aanvullend regelscenario geactiveerd (grootschalig).
 • Bij terugslag van file tot de volgende aansluiting wordt tijdig een regelscenario geactiveerd.

De werkzaamheden ten behoeve van het opstellen van het regelscenario volgt het Werkboek Regelscenario’s, waarvoor in hoofdlijn onderstaand stappenplan wordt doorlopen.

 1. Verzamelen beschikbare informatie (bestaande regelscenario’s, grootschalige omleidingsroutes, regelstrategie, u-routes, VRI-maatregelen, contactgegevens wegbeheerders, etc.).
 2. Overleg 1: bespreken in te zetten routes en maatregelen met stakeholders.
 3. Opzetten concept regelscenario’s: per fasering (fase 1, 2, 3 en 4) worden regelscenario’s opgesteld voor files en incidenten (afstemmen met operationele incidentscenario’s in verkeerscentrale Provincie Noord-Holland). Regelscenario’s worden afgestemd met geplande evenementen zoals het Indian Summer Festival en evenementen/wedstrijden in het AFAS-stadion van de voetbalclub AZ.
 4. Overleg 2: bespreken concept regelscenario’s met stakeholders.
 5. Aanpassing tot definitieve regelscenario’s.
 6. Schriftelijke commentaarronde.
 7. Vaststellen regelscenario’s.
 8. Implementatie regelscenario’s in overleg met Provincie Noord-Holland/VCNWN en eventueel betrokken wegbeheerders.

ONTWERP

Ontwerp
Mobiliteitsplannen

Mobiliteit is een onmisbaar onderdeel van de crowd management. 

Goede plannen van verkeersstromen en -maatregelen is, in combinatie met effectieve communicatie en goede uitvoering, essentieel voor de kwaliteit van mobiliteit. 

Stremming van verkeer door b.v. werkzaamheden of een evenement, en slechte communicatie aangaande vervoersmogelijkheden resulteren mogelijkerwijs in problemen of incidenten. 

Weg werkzaamheden en evenementen veroorzaken mobiliteitsproblemen. Overheden, organisatoren van evenementen, omwonenden en vervoerders hebben baat bij een gestroomlijnde organisatie. HVE verkeer heeft veel aandacht voor het in goede banen leiden van deze verkeersstromen.

HVE Verkeer helpt organisatoren met hun mobiliteitsplan omdat voor veel evenementen een mobiliteitsplan verplicht is.

HVE verkeer moet deze plannen opstellen om de bereikbaarheid te verbeteren en bij te dragen aan duurzame mobiliteit zoals:

 • multimodale bereikbaarheidsinformatie
 • mobiliteitsplan dat stimuleert auto thuis te laten
 • bewegwijzeringsplan met aandacht voor voetgangers, fietsers, automobilisten en lokaal verkeer.
 • circulatieplan met inzet politie
 • parkeerplan voor auto’s en fietsen.

Afhankelijk van de aard en omvang het evenement zal HVE verkeer maatregelen nemen zoals een carpoolsysteem, afspraken met vervoerders of combitickets.

Carpoolen naar evenementen is interessant omdat mensen met dezelfde interesse met elkaar in contact kunnen komen via sociaal media.

Bewegwijzeringsplannen

Door de inzet van onze specialist, welke jaren lange ervaring heeft opgedaan bij de provincie, kunnen wij u van dienst zijn bij het zowel maken als beoordelen van de plannen, rekening houdend met juridische aspecten, overzichtelijkheid, verkeersveiligheid en doorstroming.

Het voordeel voor u als klant is een duidelijk en veiliger wegennet voor zowel de weggebruiker als de wegbeheerder. 

Eventuele eerder ingeslopen fouten in het bebordingsplan worden opgespoord, met als resultaat dat de opdrachtgever minder kans loopt om juridisch aansprakelijk te worden gesteld, indien er een ongeval plaatsvindt door foutieve / onjuiste bebording.

Door verkeerskundige kennis wordt overtollige en eventueel overbodige verkeersbebording opgespoord en in overleg met de wegbeheerder weggehaald.

Verkeersplannen

Door verkeerskundige kennis en ervaring te combineren met de richtlijnen van het CROW 96A/B , bieden wij een verkeersplan aan van hoog niveau, hierbij rekening houdend met verschillende verkeerskundige aspecten zoals o.a. verkeersveiligheid en doorstroming van alle weggebruikers.

Uiteindelijk levert dit een grote meerwaarde aan het verkeersplan op, daarmee onderscheiden wij ons ten opzichte van andere marktpartijen.

Naar goedkeuring van het plan door de opdrachtgever, kunnen we deze ook tot uitvoering brengen.

Wij zullen van te voren het plan afprijzen, zodat de opdrachtgever weet wat de kosten worden.

Verkeersplan

Verkeerscirculatie

Circulatieplan

INFORMEREN

Informeren

Advisering opdrachtgever/ bewoners/ hulpdiensten en bedrijven

Als er langs wegen gewerkt gaat worden of dat deze afgesloten worden, krijgt een gemeente/ provincie of rijkswaterstaat vaak negatieve reacties van de bewoners/ bedrijven of weggebruikers.

Deze reacties ontstaan vaak omdat men inhoudelijk nog te weinig weet van het project en men vaak bang is dat de woning niet meer bereikbaar is , of dat men niet meer bij het bedrijf of winkel kan komen. Om antwoord te geven op dit soort vragen is het raadzaam het een en ander toe te lichten met behulp van plannen waarop staat aangegeven wat de routes worden voor voetgangers/ hulpdiensten en het auto- en fietsverkeer.

HVE verkeer kan door de verkeerskundige kennis/ ervaring en efficiënte/ effectieve communicatie, een kwalitatief hoog product presenteren en toelichtingen geven op bijeenkomsten voor bedrijven/ hulpdiensten en bewoners en daarmee de gemeente/ provincie of rijkswaterstaat ontzorgen.

UITVOERING

Tijdelijke verkeersmaatregelen

Tijdelijke verkeersmaatregelen

Tijdelijke verkeersmaatregelen

Markering

Markering
Verkeersregelaars en Evenementenregelaars

Aan de hand van een vooroverleg , bespreken wij alle mogelijkheden en bepalen wij de strategische inzetpunten van de verkeerregelaars en evenementenregelaars.

Een verkeerregelaar kan op meerdere verkeerssituaties worden ingezet. Bijvoorbeeld bij evenementen, bij het begeleiden van lange, hoge en brede transporten en bij tijdelijke verkeersmaatregelen. Vaak staan ze er voor de veiligheid van de wegwerkers en het verkeersdeelnemers. De verkeersregelaars zijn getraind om dynamisch verkeer te regelen. Het dynamisch verkeerregelen is essentieel voor de veiligheid van de weggebruikers en de doorstroming van het verkeer.

Alle verkeersregelaars die ingezet worden hebben een landelijke aanstelling en zijn voorzien van een BRL9101, EHBO en VCA* certificaat.

Tijdens een evenement of project wilt je optimaal gebruik maken van de parkeerruimte die tot je beschikking staat. Onze evenementenregelaars staan er voor een eenmalig evenement of voor een bepaalde tijd, en begeleiden bezoekers op en naar een parkeerterrein of mensen bij in- en uitstappen van personenvervoer. Verder voorzien zij mensen van de benodigde extra informatie over het evenement.

Definitieve verkeersmaatregelen

Definitieve maatregelen

Verlichting

Verlichting

DYNAMISCH VERKEERS MANAGEMENT

Dynamisch Verkeersmanagement

Dynamisch verkeersmanagement is een veelzijdig instrument dat door wegbeheerders wordt ingezet om de wegcapaciteit optimaal te benutten.

Het betreft een reeks maatregelen waarmee wordt geprobeerd om – op basis van real-time informatie – de afwikkeling van het verkeer te reguleren. En tevens om weggebruikers te informeren en zo nodig te waarschuwen voor de situatie op het wegennet waar men op dat moment rijdt.

DVM- maatregelen worden gestuurd door actuele verkeersgegevens, die via monitoringssystemen worden verkregen.

Bij deze maatregelen spelen aspecten zoals samenwerking tussen wegbeheerder en HVE verkeer ook een belangrijke rol, omdat de werking van de maatregelen vaak de grenzen van een beheersgebied overschrijdt.

Het aansturen van de DVM-maatregelen leidt tot een bepaalde informatiebehoefte, die geheel of gedeeltelijk kan worden ingevuld door monitoring van de verkeersstromen op het wegennet, Dit kunnen b.v. autonome Blue-Tooth meetpunten zijn en via de webapplicatie kunnen we de reistijd in rijrichting volgen.

Met de informatie kunnen b.v. weer tekstwagens, DRIPS en matrixborden voorzien worden van de benodigde informatie wat op dat moment van toepassing is .

Kom langs voor meer informatie (en een bak koffie) of...

 

Gebr. van Egdom & Zn Verkeerswerken
Diederik Sonoyweg 7
1509 BR  Zaandam 
06 - 22 49 16 36
info@hveverkeer.nl
KvK. 65.70.31.62

 

Wij bellen jou!

  (c) 2023 Gebr. van Egdom en Zn. Verkeerswerken